“”

“Zakaj nam vele Picoki ...”

PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA

Posted by on stu. 25th, 2016 and filed under SPORT, VIJESTI. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

ZS KKŽŽ - Đurđevac NewsNa temelju članka 36. Statuta Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije Upravni odbor Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije na 62. sjednici održanoj 19.  prosinca 2014. godine donosi

 

PRAVILNIK

O SUFINANCIRANJU SPORTSKIH MANIFESTACIJA

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i kriteriji za sufinanciranje sportskih manifestacija koje su od značaja za promociju sporta na području Koprivničko-križevačke županije.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje sportskih manifestacija ostvaruju članice Zajednice i sportske udruge njihove članice na temelju podnesene Zamolbe za sufinanciranje sportske manifestacije koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Sportske udruge članice županijskih sportskih saveza uz Zamolbu za sufinanciranje sportske manifestacije prilažu i suglasnost  matičnog županijskog saveza za provođenje navedene manifestacije.

Sportske udruge iz sportova koji nemaju županijski sportski savez uz Zamolbu za sufinanciranje sportske manifestacije prilažu i suglasnost  matične Zajednice sportskih udruga za provođenje navedene manifestacije.

Članak 3.

Zajednice sportskih udruga gradova i županijski sportski savezi imaju pravo na sufinanciranje dvije, a ostale sportske udruge jedne sportske manifestacije u kalendarskoj godini.

Članak 4.

Zamolba za sufinanciranje sportske manifestacije podnosi se u roku koji određuje Upravni odbor Zajednice.

Članak 5.

Odluku o sufinanciranju i visini sredstava za sufinanciranje pojedine sportske manifestacije donosi Upravni odbor Zajednice prema kriterijima u okviru planiranih sredstava za tu namjenu u godišnjem financijskom planu Zajednice.

Članak 6.

Sportske manifestacije na kojima su predviđene isplate novčanih nagrada ekipama ili natjecateljima neće se sufinancirati.

Članak 7.

Vrste sportskih manifestacija od značaja za promociju sporta Koprivničko-križevačke županije su:

– Međunarodne sportske manifestacije

– Nacionalne sportske manifestacije

– Ostale sportske manifestacije

Međunarodne sportske manifestacije podrazumijevaju svjetska i europska prvenstva, svjetske i europske kupove, službene utakmice i slične nastupe državnih reprezentacija koje su u kalendaru nadležnih športskih federacija, turnire i mitinge iz kalendara svjetske ili europske federacije te sportske manifestacije u kojima sudjeluju sportski klubovi i sportaši iz još najmanje 3 države.

Nacionalne sportske manifestacije obuhvaćaju poluzavršnice i završnice prvenstva ili kupa Republike Hrvatske; turnire i mitinge koji se nalaze u kalendaru nacionalnih sportskih saveza te sportske manifestacije u kojima sudjeluju sportski klubovi i sportaši iz još najmanje 3 županije.

Ostale sportske manifestacije obuhvaćaju sva ostala sportska natjecanja i turnire lokalnog karaktera.

Članak 8.

Maksimalni novčani iznosi za sufinanciranje manifestacija po vrstama iznose:

– Međunarodne sportske manifestacije do 8.000,00 kn

– Nacionalne sportske manifestacije do 4.000,00 kn

– Ostale sportske manifestacije do 2.000,00 kn.

Članak 9.

Prilikom donošenja odluke o visini iznosa financijskih sredstava kojima će se  sufinancirati pojedina sportska manifestacija Upravni odbor Zajednice primjenjuje slijedeće kriterije:

– značaj manifestacije za promociju sporta Koprivničko-križevačke županije

– interes međunarodne i domaće sportske javnosti

– broj učesnika (ekipa ili sportaša)

– sportska kvaliteta učesnika

Članak 10.

Upravni odbor Zajednice pri donošenju odluke o sufinanciranju manifestacije, iznimno može donijeti predmetnu odluku i mimo odredbi ovog Pravilnika ukoliko ocijeni da se radi o posebnom značaju za promociju sporta Koprivničko-križevačke županije ili okolnostima organizacije pojedine sportske manifestacije čije se sufinanciranje traži.

Članak 11.

Sportska udruga kojoj su odobrena i doznačena financijska sredstva za sufinanciranje sportske manifestacije dužna je u roku od 30 dana po završetku manifestacije Zajednici dostaviti izvješće o provedbi manifestacije i utrošku dodijeljenih sredstava.

Sportska udruga koja navedeno izvješće ne dostavi u zadanom roku dužna je izvršiti povrat sredstava Zajednici.

Članak 12.

Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na sportske manifestacije koje organizira i provodi Zajednica sportova Koprivničko-križevačke županije.

Članak 13.

Tumačenje ovog Pravilnika daje Upravni odbor Zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

 

U Koprivnici, 19. prosinca 2014. godine

 

                                                                                                       Predsjednik Zajednice:

                                                                                                         

                                                                                                       Stanislav Lovković

 

 

 

 

 

Zajednici sportova KKŽ

ZAMOLBA ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKE MANIFESTACIJE

 

 (puni naziv manifestacije)

 

1. Naziv sportske udruge i  mjesto  
2. Ime i prezime odgovorne osobe, br. moba  
3. Upis u registar sportskih djelatnosti  (reg. broj)  
4. RNO broj  
5. IBAN  
6. Datum održavanja manifestacije  
7. Mjesto održavanja manifestacije  
8. Vrsta manifestacije (čl. 7 Pravilnika)  
9. Zemlje, županije ili sportske

udruge učesnice

 

 

10. U sportskom kalendaru nacionalnog saveza  
11. Broj ekipa ili natjecatelja učesnika  
Ukratko opisati značaj manifestacije za promociju sporta Koprivničko-križevačke županije:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planirani troškovnik

 

Opis prihoda Iznos kn
Prihodi od sponzora  
Prihodi od donacija  
Prihod od Zajednice sportova KKŽ  
Ostali prihodi  
Prihodi ukupno  

 

Opis rashoda Iznos kn
Troškovi organizacije i provedbe manifestacije  
Troškovi pripreme ili najma sportskog terena  
Troškovi suđenja  
Troškovi prijevoza  
Troškovi osiguranja  
Ostali troškovi (navesti koji)  
Rashodi ukupno  

 

 

 

                                                         

                    (mjesto i datum)                                                                                                           Predsjednik:

MP

 

 

(ime, prezime i potpis)

Zajednici sportova KKŽ

IZVJEŠĆE O PROVEDENOJ SPORTSKOJ MANIFESTACIJI

 

 

 

 

(puni naziv manifestacije)

 

1. Naziv udruge i mjesto  
2. Datum održavanja manifestacije  
3. Mjesto održavanja manifestacije  
4. Organizator  
Izvješće o provedenoj manifestaciji:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovnik

 

Opis prihoda Iznos kn
Prihodi od sponzora  
Prihodi od donacija  
Prihod od Zajednice sportova KKŽ  
Ostali prihodi  
Prihodi ukupno  

 

Opis rashoda Iznos kn
Troškovi promidžbe  
Troškovi organizacije i provedbe manifestacije  
Troškovi pripreme ili najma sportskog terena  
Troškovi suđenja  
Troškovi prijevoza  
Troškovi osiguranja (fizičkog, vatrogasnog i medicinskog)  
Troškovi priznanja, medalja i pehara  
(Navesti ostale troškove ako ih je bilo)  
(Navesti ostale troškove ako ih je bilo)  
Rashodi ukupno  

 

 

                    (mjesto i datum)                                                                                                            Predsjednik:

MP

 

 

SLUŠAJTE BRANITELJSKI RADIO RH